Login

Soodustus liitumisel

Kuumaksusoodustust on võimalik saada läbi perepaketi.

Perepaketi saavad moodustada kaks ühte leibkonda kuuluvat uut liiget või üks olemasolev liige ja/või samasse leibkonda kuuluv uus liige. Perepaketi soodustus on 7%.