Login

Liitumine

Täname huvi eest Arigato vastu!

Klubiga liitumiseks palume, et valiksite endale sobivaima liikmepaketi ning täidaksite alloleva liitumisavalduse, koos täpsustatud kontaktandmetega, et saaksime Teiega koheselt ühendust võtta. Küsimuste korral võite alati kontakteeruda ka meie vastuvõtuga telefonil 6580 888 või e-posti aadressil arigato@arigato.ee

LIITUMISAVALDUS

Soovin liituda alates
Maksetingimus

Tähtajatu Lepingutingimused

Lae alla NÄIDISLEPING

TÄHTAJATU KLIENDILEPING nr

 

 

Klubi

MTÜ Arigato Spordiklubi, vastavalt Eesti seadustele asutatud äriühing, mida esindab volikirja alusel ...

Aadress

Rannamõisa tee 3, Tallinn 13516

Registrikood

80346712

Pangarekvisiidid

Pank

Swedbank

Arvelduskonto

EE442200221055925773

Sidevahendid

Telefon

+(372) 658 0888

e-mail

arigato@arigato.ee

Faks

+(372) 658 0889

www

www.arigato.ee

 

Klient

 

Isikukood

 

Kliendikood

 

Salasõna

 

Aadress

 

Viitenumber

 

Sidevahendid

Telefon

+372

e-post

 

 

1       ERISÄTTED

1.1.   Lepingu kehtivuse algus

 

1.2.   Klubipakett

 

Hind

 

1.3.   Liitumistasu

 

 

 

1.4.   Soodustused

 

 

 

1.5.   Lisateenused

 

 

1.6.   Personaaltreener

 

 

1.7.   Liikmetasu kuus

 

 

1.8.   Maksetingimus

Kuumakse

 

1.9.   Maksepäev

5

1.10. Eritingimused

 

Klubil on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid: sh nimi, isikukood, kontaktandmed, tarbimiseelistused jmt (Isikuandmed) käesoleva lepingu (Leping) täitmiseks, klientide andmebaasi ja statistika koostamise ning erinevate toodete ja teenuste turustamise eesmärgil. Oma nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks saab Klient tagasi võtta kirjaliku avalduse alusel. Klubi hoiab Kliendi Isikuandmeid konfidentsiaalsena, arvestades seaduses ja Lepingus sätestatut. Klubi võib edastada Isikuandmeid teistele tervisekeskustele ja spordiklubidele, kellega Klubi koostööd teeb.

 

Vastuolude korral Lepingu eri- ja üldsätete vahel, lähtutakse Erisätetest.

 

Lepingu juurde kuuluvad ning Klient on tutvunud ja täidab järgmistest dokumentidest tulenevaid Kliendi kohustusi:

  • Head Tavad, mis on Klientidele järgimiseks kohustuslikud Klubi sisekorraeeskirjad. Head Tavad asuvad Klubi veebilehel (www.arigato.ee) ning on kättesaadavad Klubi vastuvõtus.
    • Hinnakiri, mis sätestab Klubi poolt pakutavate teenuste ja tasude hinnad. Kehtiv Hinnakiri on kättesaadav Klubi veebilehel (www.arigato.ee) ja Klubi vastuvõtus.

Lisaks eelnimetatud dokumentidele võivad Lepingu lisadeks olla muud Kliendi ja Klubi vahelised kirjalikud kokkulepped.

 

Kliendihaldur

Klient

 

 

Allkiri

 

Allkiri

 

2      ÜLDSÄTTED

2.1  LEPINGU ESE

2.1.1         Lepingu alusel ja kokkulepitud ajal saab Klient kasutada Klubi teenuseid (Klubipakett).

2.1.2         Klubipaketti saab kasutama hakata hiljemalt 24 tunni jooksul Liitumistasu ja Liikmetasu laekumisest Klubile.

2.2  TASUD

2.2.1         Klubipaketi kasutamise eest tasub Klient tasu (Liikmetasu). Klubi muude teenuste eest, mis ei sisaldu Klubipaketis või Lisateenustes (p 1.5) maksab Klient tasu vastavalt Klubi kehtivale hinnakirjale (Hinnakiri).

2.2.2         Klient tasub teenuste eest koheselt vastuvõtus või ettemaksuna ülekandega.

2.2.3         Liitumistasu tasub Klient Klubile Lepingu sõlmimisel. Liitumistasu on ühekordne tasu ning see ei kuulu tagastamisele, kui Lepingut muudetakse või Leping lõpeb.

2.2.4         Klubipaketi eest tasumisel ajatatuna, igakuiste maksetena, sõlmitakse Klubi, Kliendi ja tema poolt valitud krediidiasutuse vahel tähtajatu e-arve püsimakse leping (Püsimakse), mille limiit ületab Liikmetasu vähemalt 30 eurot. Püsimakse alusel kannab krediidiasutus Lepingu punktis 1.9sätestatud kuupäeval (Maksepäev) Kliendi arvelduskontolt igakuiselt Klubile Lepingust tulenevad tasud, sh Liikmetasu, viivised ja leppetrahvid. Klient ei lõpeta Püsimakset enne Lepingu lõppemist. Kui Püsimakse sõlminud Klient soovib tasuda makseid muul viisil, peab ta makse tasuma vähemalt 5 pangapäeva enne Maksepäeva ning informeerima sellest Klubi.

2.2.5         Klubipaketi eest tasumisel ajatatuna igakuiste maksetena maksab Klient Lepingu sõlmimisel Liitumistasu ning Liikmetasu jooksva kalendrikuu lõpuni. Edaspidi makstakse Liikmetasu punktis 2.2.4sätestatud korras.

2.2.6         Kui Klient soovib Klubipaketi kasutamise peatada (p. 2.3.3) pärast jooksva kalendrikuu 4. kuupäeva, siis debiteeritakse Püsimaksega Kliendi arvelduskontolt järgneva kalendrikuu Liikmetasu ning Klubipaketi kasutamise peatamise ajale vastav mahaarvamine tehakse järgmisest Lepingujärgsest maksest.

2.2.7         Kui Klubipaketi kasutamine on peatatud Lepingu punkti 2.3.3kohaselt, võib Klient kasutada Klubi teenuseid vastavalt Hinnakirjale.

2.3  LEPINGU KEHTIVUS JA PEATAMINE

2.3.1         Leping on tähtajatu. Klient võib Lepingu üles öelda teatades sellest Klubile kirjalikult 30 päeva ette.

2.3.2         Leping lõpeb ülesütlemisavalduses sätestatud kuupäeval, kuid mitte varem kui 30 päeva möödumisel ülesütlemisavalduse esitamisest.

2.3.3         Kliendil on õigus peatada Klubipaketi kasutamine (Peatamine) Hinnakirjas nimetatud kohatasu eest minimaalselt 14 päevaks, kuid mitte rohkem kui 60 päevaks jooksvas kalendriaastas. Peatamiseks tuleb vähemalt 7 päeva enne soovitud peatamise algust esitada Klubile kirjalik avaldus, milles on märgitud Kliendi andmed ning soovitud peatamise ajavahemik. Peatamine jõustub alates avalduses märgitud kuupäevast, eeldusel, et Klubi on saatnud Kliendile eelnevalt sellekohase kinnituse kas e-posti teel või selle puudumisel SMS Kliendi mobiiltelefonile.

2.3.4         Lepingu peatamise ja lõpetamise vahele peab jääma vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva.

2.4  VASTUTUS

2.4.1         Klubi vastutab Lepingus sätestatud kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumisega Kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest kuni 150 euro ulatuses. Klubi ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kolmanda isiku tegevuse ja/või tegevusetuse tõttu.

2.4.2         Klubi ei vastuta muuhulgas Kliendiga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, Klubi ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest. Klubi teenuste kasutamine toimub Kliendi vastutusel ja Lepingu sõlmimisega Klient kinnitab, et Klubi poolt võimaldatavad tegevused ei ole tema tervisele vastunäidustatud. Klubi poolt pakutavate teenuste selekteerimisel ja kasutamisel jälgib Klient ise oma tervislikku seisundit, vastutab selle eest ja vajadusel konsulteerib arstiga.

2.4.3         Lepingujärgsete rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel tasub Klient viivist 0,07% viivitatud summa eest iga viivitatud päeva kohta. Rahaliste kohustuste osalisel täitmisel loetakse esmalt tasutuks viivis, siis leppetrahv, siis (kahju)hüvitised ja alles seejärel Liikmetasu.

2.4.4         Juhul, kui Klient hilineb Lepingust tulenevate rahalise kohustuste täitmisega üle viie (5) päeva, on Klubil õigus keelduda omapoolsete Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest kuni Kliendipoolse kohustuse nõuetekohase täitmiseni, s.h. peatada Klubi teenuse osutamine ja/või keelduda Lepingu Peatamise ja/või lõpetamise kokkuleppe sõlmimisest. Seejuures säilib Kliendil kuni Lepingu lõpetamiseni Liikmetasu maksmise kohustus.

2.4.5         Kui Klient on rahaliste kohustuste täitmisega viivituses enam kui 30 päeva, võib Klubi Lepingu erakorraliselt üles öelda.

2.4.6         Kui Kliendi võlgnevus ületab 30 päeva ja eeldusel, et Kliendile on saadetud vähemalt 2 teadet võlgnevuse kohta, on Klubi õigus edastada Isikuandmed ja andmeid võlgnevuste kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)s ja sissenõudmiseks inkassofirma(de)le. Lisaks võlgnevuse tasumisele, hüvitab Klient võlgade sissenõudmisega seonduvad kulud.

2.4.7         Hea Tava reeglite või Lepingu rikkumise korral on Klubil õigus nõuda leppetrahvi summas, mis on võrdne ühe kuu Liikmetasuga.

2.4.8         Viivise ja leppetrahvi summa võib Klubi sisse nõuda Püsimaksega. Kui Klient on tasunud Klubipaketi eest ühekordse maksena, tasub Klient Lepingujärgsed maksed, sh viivise ja leppetrahvid Klubi vastuvõtus või pangaülekandega 5 päeva jooksul arvates vastava kohustuse tekkimisest.

2.5  MUUD TINGIMUSED

2.5.1         Lepingu sõlmimisel tehakse Kliendist edasise identifitseerimise eesmärgil foto, mis säilitatakse Klubi andmebaasis. Klubi külastamisel registreerib Klient ennast alati vastuvõtus ning esitab Klubi nõudmisel isikutunnistuse.

2.5.2         Klubipaketi mittekasutamine ei anna Kliendile õigust nõuda raha tagastamist, hinnaalandusi või kokkulepitud maksetest keeldumist.

2.5.3         Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab Lepingu tema vanem või hooldaja, kes jääb Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

2.5.4         Rühmatreeningutes osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida kas Klubi veebilehe broneerimissüsteemi kaudu või Klubi vastuvõtus kohapeal. Kui Kliendil ei ole võimalik rühmatreeningust osa võtta, on Klient alati kohustatud treeningubroneeringu tühistama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tundi enne rühmatreeningu kavakohast algust. Kuna Klubi teised kliendid ei saa põhjendamatult broneeritud treeninguaega kasutada ning Klubi võib seeläbi kaotada kliente, rakendatakse tühistamata broneeringu eest tasu 2 EUR, kuid mitte rohkem kui 6 EUR kalendrikuus. 10x ja 20x kaartide puhul lüheneb iga tühistamata jäetud treeningu eest treeningperiood viie päeva võrra.

2.5.5         Klubil on õigus teha rühmatreeningute tunniplaanis muudatusi või jätta treeninguid mõjuval põhjusel ära, informeerides sellest Kliente veebilehel.

2.5.6         Klubil on õigus kasutada oma ruume ürituste läbiviimiseks või hooldus- ja parendustööde tegemiseks, mil Klubi võib olla kas osaliselt või täielikult ajutiselt suletud. Nendest ja teistest erijuhtumitest informeerib Klubi Kliente mõistliku aja võrra ette Klubi teabetahvli ja veebilehe (www.arigato.ee) kaudu. Nimetatud erijuhtumitega on arvestatud Hinnakirja koostamisel, mistõttu Kliendil puudub õigus nimetatud juhtudel nõuda kompensatsiooni või hinnaalandust.

2.5.7         Klubil on õigus teha Lepingu Üldsätetes, Hea Tava reeglites ja Hinnakirjas ühepoolselt muudatusi, teavitades sellest kliente Klubi veebilehel (www.arigato.ee). Kliendil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui muutused on ebamõistlikud, kahjustavad oluliselt tema huve või ta ei saa seoses sellega Lepingut täita. Erakorralisest ülesütlemisest teavitab Klient Klubi kirjalikult 14 päeva jooksul arvates muudatuste jõustumisest. Kui Lepingut pole selliselt üles öeldud, loetakse muudatused Kliendi poolt aktsepteerituks.

2.5.8         Kõik Lepinguga seotud teated edastatakse Poole Lepingus avaldatud kontaktandmete kaudu. Pooled on kohustatud kontaktandmete muutumisest teineteist informeerima. Juhul, kui Klient ei ole oma kontaktandmete muutumisest Klubi informeerinud, vastutab ta teadete kättesaamise eest ise. Klubi võib Kliendi informeerimiseks kasutada mh SMS lühiteateid, e-posti, kirju paberikandjal ja Klubi veebilehte (www.arigato.ee).

2.5.9         Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.