content-image

Tähtajatu lepingutingimused

Lae alla NÄIDISLEPING

2.  ÜLDSÄTTED

2.1   LEPINGUDOKUMENDID

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest ning kokkulepetest, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist ning mis vormistatakse Lepingu kirjalike lisadena ja allkirjastatakse Poolte poolt.

 

2.2   LEPINGU LISAD:

2.2.1          Head Tavad – on Klubi klientidele ja külastajatele järgimiseks kohustuslikud Klubi sisekorraeeskirjad, mis on kättesaadaval Klubi veebilehel (www.cityspa.ee).

2.2.2          Hinnakiri – milles on sätestatud Klubi poolt pakutavate teenuste ja tasude hinnatariifid ja mis on kättesaadaval Klubi veebilehel (www.cityspa.ee).

 

2.3   LEPINGU ESE JA KEHTIVUS

2.3.1          Lepingu kehtivuse ajal võimaldatakse Kliendil külastada Klubi vastavalt tema poolt valitud teenustepaketiga seotud sissepääsuõigustele ja kasutada Klubis osutatavaid teenuseid, kokkulepitud ulatuses (edaspidi: Klubipakett).

2.3.2          Leping on tähtajatu. Lepingu korraliseks ülesütlemiseks peab Pool esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse ning ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg peab olema vähemalt kolmkümmend (30) päeva. Klient esitab avalduse Klubi kliendihaldurile. Leping lõpeb ülesütlemisavalduses sätestatud kuupäeval, kuid mitte varem kui kolmkümmend (30) päeva ülesütlemisavalduse esitamisest.

2.3.3          Lepingut on võimalik mis tahes põhjusel ja vabalt valitud ajal peatada kehtiva Hinnakirjajärgse Kohatasu eest. Lepingu peatamise minimaalne tähtaeg on neliteist  (14) päeva, kuid mitte rohkem kui kuuskümmend (60) päeva jooksvas aastas. Lepingu peatamiseks tuleb esitada Klubile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning soovitud Lepingu peatamise ajavahemik. Avaldus tuleb esitada vähemalt seitse (7) päeva enne soovitud Lepingu peatamise algust. Lepingu peatamine jõustub alates avalduses märgitud kuupäevast, eeldusel, et Klubi on saatnud Kliendile eelnevalt sellekohase kinnituse kas e-posti teel või selle puudumisel SMS lühisõnumiga Kliendi mobiiltelefonile.

2.3.4          Juhul, kui Klient tasub Klubipaketi eest ajatatult igakuiste maksetena ja Lepingu peatamise soovitud alguspäevaks on hilisem kui jooksva kalendrikuu 4. kuupäev, debiteeritakse Kliendi arvelduskontolt järgneva kalendrikuu Liikmetasu osamaks kokkulepitud ulatuses ning Lepingu peatamise ajale vastav mahaarvamine tehakse järgmisest osamaksest.

2.3.5          Kui Leping on peatatud, võimaldab Klubi kasutada Kliendil Klubi pakutavaid teenuseid vastavalt kehtivale Hinnakirjale ning Klient tasub kasutatud teenuste eest koheselt vastuvõtus.

 

2.4   LEPINGUJÄRGSED TASUD

2.4.1          Klient tasub Klubi teenuste kasutamise eest tasu (edaspidi: Liikmetasu) vastavalt Klubipaketile.

2.4.2          Juhul, kui Klient soovib kasutada Klubi poolt pakutavaid teenuseid, mis ei sisaldu Klubipaketis ja/või Lepingu Erisätete p-s 1.6 sätestatud Lisateenus(t)ena, võimaldab Klubi pakutavaid teenuseid kasutada vastavalt kehtivale Hinnakirjale, võttes seejuures arvesse Kliendile Klubipaketiga ettenähtud soodustusi. Klient tasub kasutatud teenuste eest koheselt vastuvõtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Tasud teenuste eest, mida Klient on kohustatud maksma, on sätestatud Hinnakirjas.

2.4.3          Klubipaketi eest tasumisel ajatatuna, igakuiste maksetena, sõlmitakse Klubi, Kliendi ja tema poolt valitud krediidiasutuse vahel tähtajatu otsekorraldusleping, mille limiit ületab Liikmetasu vähemalt EUR 30.00 (kolmkümmend eurot) ning mille sõlmimine ja tingimuste vastavus Lepingule on Lepingu sõlmimise ja jätkumise eelduseks. Otsekorralduslepingu alusel debiteerib krediidiasutus igakuiselt Klubi kasuks Kliendi arvelduskontolt Lepingust tulenevaid tasusid, sh Liikmetasu, Viivised ja Leppetrahvid käesoleva Lepingu eritingimustes sätestatud kuupäeval (edaspidi: Maksepäev) vastavalt igakuise makse summale. Klient kohustub tagama Maksepäevaks otsekorralduslepinguga seotud arvelduskontole Lepingujärgsete maksete tasumiseks vabade rahaliste vahendite olemasolu. Kliendil ei ole ilma Lepingu ülesütlemiseta õigust lõpetada ega muuta otsekorralduslepingut. Juhul, kui otsekorralduslepingu sõlminud Klient soovib tasuda Lepingujärgseid makseid kas maksekaardiga või sularahas Klubi vastuvõtus või ülekandega Lepinguga mitteseotud pangakontolt, peab ta makse sooritama hiljemalt viis (5) pangapäeva enne otsekorralduslepingus määratud Maksepäeva ja võimalusel informeerima sellest viivitamatult Kliendihaldurit.

2.4.4          Klubipaketi eest tasumisel ajatatuna igakuiste maksetena, maksab Klient Lepingu sõlmimisel Liitumistasu ning Liikmetasu jooksva kalendrikuu lõpuni. Edaspidi makstakse Liikmetasu eelnevas punktis 2.4.3 sätestatud korras. Liikmetasu maksmisel ühekordse maksena, peab Liitumistasu ja Liikmetasu Klubi arveldusarvele laekuma hiljemalt viie (5) päeva jooksul, arvates Lepingu sõlmimisest. Klubipakett aktiveeritakse hiljemalt 24. tunni jooksul Liitumistasu ja Liikmetasu laekumisest arvates.

2.4.5          Liitumistasu on tagastamatu tasu, mida makstakse igakordsel kliendilepingu sõlmimisel.

2.4.6          Lepingu korralisel ülesütlemisel Liikmetasu ei tagastata.

2.4.7          Lepingujärgsete rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel kohustub Klient tasuma Viivist 0,07{ca9c9e13bac96680efae45af3dd432d97e85b647674d1cd9759758b5ac80e0a7} (null koma null seitse protsenti) päevas, arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohustuse kohase täitmiseni. Rahaliste kohustuste täitmisel loetakse esmalt tasutuks Viivis, siis Leppetrahv, siis (kahju)hüvitised ja alles seejärel Liikmetasu.

2.4.8          Rahalise kohustuste täitmisega viivitamisel enam kui kümme (10) päeva, on Klubil õigus Leping kuni kohustuse kohase täitmiseni ajutiselt peatada. Lepingu peatamisel on Kliendil õigus kasutada Klubi teenuseid Lepingu p-s 2.4.2 sätestatud korras. Juhul, kui Klient on rahaliste kohustuste täitmisega viivituses enam kui kolmkümmend (30) päeva, on Klubil õigus Leping erakorraliselt üles öelda, andes Kliendile eelnevalt kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja kümme (10) päeva.

2.4.9          Juhul, kui Klient on Lepingust tulenevate rahalise kohustuste täitmisega viivituses enam kui kümme (10) päeva, saadab Klubi Kliendile Lepingus märgitud e-postiaadressile teate võlgnevuse tasumiseks.

2.4.10        Juhul, kui võlgnevuse kestus ületab kolmkümmend (30) päeva ja tingimusel, et Kliendile on saadetud vähemalt kaks võlateadet, on Klubi õigus edastada Kliendi Isikuandmed ja andmeid võlgnevuste kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)s ja sissenõudmiseks inkassofirma(de)le. Lisaks võlgnevuse tasumisele, kohustub Klient hüvitama võlgade sissenõudmisega seonduvad kulud.

2.4.11        Viivised ja Leppetrahvid tasutakse otsekorralduslepingu alusel ja lisatakse igakuisele maksele. Kui Klient on tasunud Klubipaketi eest ühekordse maksena, tasub Klient Lepingujärgsed maksed, sh Viivised ja Leppetrahvid Klubi vastuvõtus hiljemalt viie (5) päeva jooksul vastava kohustuse tekkimisest.

2.4.12        Juhul, kui Kliendil on Klubi ees täitmata kohustusi, on Klubil õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest kuni vastava kohustuse nõuetekohase täitmiseni, sh keelduda Lepingu peatamise või ülesütlemise kokkuleppe sõlmimisest.

 

2.5   POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.5.1          Kliendil on õigus kasutada Klubis pakutavaid teenuseid vastavalt Klubipaketile ja/või Lepingu Erisätete p-s 1.4 sätestatud Lisateenus(t)ena ning teenuseid, mis ei sisaldu Klubipaketis, Lepingu p-s 5.2 sätestatud korras.

2.5.2          Lepingu sõlmimisel tehakse Kliendist edasise identifitseerimise eesmärgil foto, mis säilitatakse Klubi digitaalses andmebaasis. Klubi külastamisel kohustub Klient alati registreerima ennast vastuvõtus, tõendades liikmelisust kas isikutunnistusega või tuvastatakse Kliendi isikusamasus andmebaasi põhjal. Siiski on Klubi personalil õigus paluda Kliendilt isikutunnistuse ettenäitamist.

2.5.3          Kliendi poolt ostetud Klubipaketi mittekasutamine ei anna Kliendile õigust nõuda  Klubipaketi kasutamata osa eest tasutud summade tagastamist ja/või keelduda Klubipaketi eest seni tasumata osamaksete tasumisest ja/või nõuda Klubipaketi hinna alandamist.

2.5.4        Klient on kohustatud kinni pidama klubi Hea Tava reeglitest. Hea Tava reeglite vastu eksimisel on Klubi personalil õigus nõuda Kliendi lahkumist Klubi ruumidest.

2.5.5        Klubi võimaldab Kliendil võtta kaasa külalise, kui selline võimalus on ette nähtud Kliendi Klubipaketis. Klient vastutab oma Külalise eest.

2.5.6          Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab Lepingu tema vanem või hooldaja, kes jääb Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

2.5.7          Klubi võimaldab lukustatavate riidekappide kasutamist isiklike asjade hoidmiseks. Riidekapid on kasutamiseks üksnes Klubi lahtiolekuaegadel. Klubist lahkumisel kohustub Klient temale kuuluvad esemed kaasa võtma, st isiklike esemete riietusruumide kappidesse jätmine on rangelt keelatud (va juhul, kui Klient rendib personaalse riidekapi), kuna sellise tegevusega takistab Klient Klubi ruumide korralist puhastamist ning Klubi teistel Klientidel väheneb võimalus neid hüvesid kasutada. Kui Klient nimetatud kohustusi rikub, on Klubil õigus nõuda Leppetrahvi EUR 5.00 (viis eurot) iga päeva kohta, mil Klient kohustust ei täida.

2.5.8          Rühmatreeningutes osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida kas Klubi veebilehe broneerimissüsteemi kaudu või Klubi vastuvõtus kohapeal. Kui Kliendil ei ole võimalik rühmatreeningust osa võtta, on Klient alati kohustatud treeningubroneeringu tühistama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tundi enne rühmatreeningu kavakohast algust. Juhul kui Klient rikub nimetatud kohustust kolmel (3) järjestikusel korral, on Klubil õigus kehtestada Kliendile registreerimise keeld kuni neliteist (14) päeva ja nõuda Leppetrahvi EUR 5.00 (viis eurot), kuivõrd Klubi teised kliendid ei saa põhjendamatult broneeritud treeninguaega kasutada ning Klubi võib seeläbi kaotada kliente.

2.5.9          Klubil on õigus teha rühmatreeningute tunniplaanis muudatusi või jätta treeninguid mõjuval põhjusel ära, informeerides sellest Kliente veebilehel.

2.5.10        Klubil on õigus teha Lepingu Üldtingimustes, Hea Tava reeglites ja Hinnakirjas ühepoolselt muudatusi, teavitades sellest kliente Klubi veebilehel (www.cityspa.ee). Juhul, kui Klient leiab, et tema huvisid on Lepingu tingimuste muutmisega olulisel määral kahjustatud ja/või on ebamõistlikud ning seoses sellega ei saa Lepingut täita, võib ta Lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt neliteist (14) päeva muudatuste jõustumisest. Juhul, kui Lepingut pole selliselt üles öeldud, loetakse muudatused Kliendi poolt aktsepteerituks.

2.5.11        Klubil on õigus kasutada oma ruume ürituste läbiviimiseks või hooldus- ja parendustööde tegemiseks, mil Klubi võib olla kas osaliselt või täielikult ajutiselt suletud. Nendest ja teistest erijuhtumitest teavitab Klubi Kliente mõistliku aja võrra ette, avaldades vastava informatsiooni Klubi teabetahvlil ja veebilehel. Nimetatud erijuhtumitega on arvestatud Hinnakirja koostamisel, mistõttu Kliendil puudub õigus nimetatud juhtudel nõuda eraldi kompensatsiooni või hinnaalandust.

2.5.12        Klubi ja kolmandate isikute varasse peavad Pooled suhtuma heaperemehelikult ja vastutustundlikult ning kahju mitte tekitama. Kahju tekkimisel on klient kohustatud hüvitama tekitatud kahju.

2.5.13        Kõik Lepingulised teated edastatakse Poole Lepingus avaldatud kontaktandmete kaudu. Pooled on kohustatud kontaktandmete muutumisest teineteist informeerima. Juhul, kui Klient ei ole oma kontaktandmete muutumisest Klubi informeerinud, on kohustatud tagama, et ta saab edastatud informatsiooni kätte. Klubi võib Kliendi informeerimiseks kasutada mh SMS lühiteateid, e-posti, kirju paberikandjal ja Klubi veebilehte (www.cityspa.ee).

 

2.6   MUU, POOLTE VASTUTUS

2.6.1          Käesoleva Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled käesolevast Lepingust ja Lepingu lisadest, Võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

2.6.2          Lepingus on Klubi vastutust seaduses sätestatuga võrreldes piiratud. Klubi vastutab Lepingus sätestatud kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumisega Kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest. Klubi vastutus Lepingu alusel on piiratud Klubipaketi tasuga. Klubi ei vastuta mingil juhul mistahes kahju eest, mis on tekkinud mistahes kolmanda isiku tegevuse ja/või tegevusetuse tõttu.

2.6.3          Klubi ei vastuta muuhulgas Kliendiga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, Klubi ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest. Klubi teenuste kasutamine toimub Kliendi vastutusel ja Lepingu sõlmimisega Klient kinnitab, et Klubi poolt võimaldatavad tegevused ei ole talle vastunäidustatud. Klubi poolt pakutavate teenuste selekteerimisel ja kasutamisel jälgib Klient ise oma tervislikku seisundit, vastutab selle eest ja vajadusel konsulteerib arstiga.

2.6.4          Mis tahes toodete ja/või teenustega kauplemine klubi ruumides ilma Klubi eelneva nõusolekuta on keelatud.

2.6.5          Kui Klient on oluliselt rikkunud Lepingu p-s 2.5.4  või 2.6.4 sätestatud kohustusi, on Klubil õigus nõuda Leppetrahvi ühe kuu tasu ulatuses ühe juhtumi kohta ning öelda Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles.

2.6.6          Käesoleva Lepingu täitmisel lähtuvad Pooled 360-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust (360/act).

2.6.7          Leping on koostatud ja alla kirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Klubile ja teine Kliendile.